Articles on: Skynode / Panel
This article is also available in:

Panel | Ang mga Suporta para sa mga Libreng Server

Panel | Ang mga Suporta para sa mga Libreng ServerBilang isang Gumagamit ng Libreng Server, ano ang mga Suporta na mabibigay lamang sa akin ng Skynode?Kung ang Node/Servers namin ay may Problem
Kapag Error 500 sa Panel
Kapag may problema sa aming mga Website
Kung hindi mo magamit ang Jar Installer
Kung hindi ka makagamit ng Allocation Port
Kung hindi mo magamit ang mga subdomains na Libre nang Maayos

Bilang isang Gumagamit ng Libreng Server, ano ang mga Suport na HINDI mabibigay sa akin ng Skynode?Ang mga problema sa iyong server tulad ng mga Plugins at Configurations.
Kapag mayroon WebSocket Error
Ang pag-update ng iyong Server
Ang Pagpalit ng iyong Java Version.
Paano Palitan ang iyong Java Version

Kung ikaw ay may katanungan, maari lamang mag open ng ticket sa aming Discord o sa Billing Ticket.

Updated on: 29/09/2021

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!